NEFROSAN BALZAM

NEFROSAN BALZAM

Sidik yollarının normal fәaliyyәti üçün, tәrkibindә  tәbii quşüzümü şirәsi olan balzamdır.

250 ml
Şәkәr, Quşüzümü şirәsi

Böyüklәr vә 14 yaşından yuxarı uşaqlar gündә iki dәfә 15 ml (1 xörәk qaşığı) yemәk zamanı qәbul etmәlidir. Orqanizmin möhkәmlәndirilmәsi üçün içki qismindә (su vә ya dәrman bitkilәrinin çayı ilә durulaşdırmaq) istifadә etmәk olar. Gündәlik qәbulun müddәti 2 hәftәdәn başlayaraq – mәhdudiyyәtsizdir.

Balzamı sidik yollarında tez – tez diskomfort hissinә meyl olduqda qәbul etmәk lazımdır. Balzamın tәrkibindә orqanizmin cavanlaşmasına, dәrinin vәziyyәtinin vә yaddaşın yaxşılaşmasına, damarların möhkәmlәnmәsinә vә әhvalın sabitlәşmәsinә kömәk edәn tәbii quşüzümü şirәsi vardır.