HEPALONQ KAPSULLAR

HEPALONQ KAPSULLAR

Qaraciyәrin sağlamlığının qorunması üçündür.  Sarıkök kökü ekstraktı ilә tәbii hepatoprotektordur. L – ornitin aminturşusunun mәnbәyidir. 

30 kapsul
Sarıkök ekstraktı, L-ornitin

Böyüklәr vә 14 yaşından yuxarı uşaqlar gündә 1 dәfә 1 kapsula yemәklә birlikdә, 1-2 aylıq kurs (sağlamlıq vәziyyәtindәn asılı olaraq zәrurәt olduqda tәkrarlamaq) şәklindә vә ya daimi (zәhәrli maddәlәrlә daimi tәmas olduqda) qәbul edirlәr. Qәbul müddәti mәhdud deyildir. Digәr (lәng tәsir edәn) hepatoprotektorlarla birlikdә qәbul etmәk mümkündür.

Qaraciyәrin tәmizlәnmәsinә, iltihabın azalmasına vә onun fizioloji funksiyalarının normallaşmasına yardım edәn tәbii maddәlәr kompleksidir.
Qaraciyәr xәstәliklәrinin kompleks müalicәsi vә qaraciyәrin kobud zәdәlәnmәlәrinin profilaktikası üçün qәbul edilmәlidir.
Sarıkök kökünün ekstraktı hәzmi yaxşılaşdırır, ödün ifrazına kömәk edir, qaraciyәrdә piyin toplanmasına mane olur vә qaraciyәri zәrәrli maddәlәrin tәsirindәn qorumağa kömәk edir. Kurkumin orqanizmdә iltihabı proseslәrә nәzarәt etmәyә kömәk edir.