FARİNQOSPREY SPREY

FARİNQOSPREY SPREY

Üç müxtәlif yağların kombinasiyası әsasında işlәnib hazırlanmış tәbii orijinal spreydir. Boğaz ağrısını tez vә effektiv aradan qaldırır. Müxtәlif manipulyasiyalardan sonra  vә ya iltihab zamanı ağız boşluğunun vә boğazın selikli qişalarının qıcıqlanmasını azaldır. Bütün yaş qrupları üçün tövsiyә edilir.

20 ml
Gülümbahar yağı, Çaytikanı yağı, Berqamot yağı

Aerozolun 2 dozasını ağız boşluğuna gündә 2-3 dәfә püskürtmәli. 2 yaşından yuxarı uşaqlarda istifadә etmәk olar. 6 yaşına qәdәr uşaqlarda valideynlәrin nәzarәti altında istifadә edilmәlidir.

Xәstәliyin ilk simptomlarından etibarәn vә tam sağalmayadәk effektivdir; qırtlağın zәdәlәnmiş sәthinә dәqiq düşür vә onun selikli qişasını tam örtür; karotinoidlәrin optimal tәrkibi; tәrkibindә qaz yoxdur, buna görә dә uşaqların istifadәsi üçün yararlıdır; tәrkibindә spirt yoxdur – belәliklә dә selikli qişanı әlavә olaraq qurutmur; xüsusi işlәnib hazırlanmış ucluq – effektiv, rahat vә tәhlükәsiz istifadә üçündür; sәs tellәrinә yüksәk tәzyiq zamanı istifadә üçün yararlıdır.