VENOKAPS FORTE KAPSULLAR

VENOKAPS FORTE KAPSULLAR

İkipaylı ginkqo vә ya ginkqo biloba ekstraktı, Kversetin, Şam ağacı qabığının ekstraktı, Yaşıl çay ekstraktı, At şabalıdı ekstraktı  

30 kapsul
İkipaylı ginkqo vә ya ginkqo biloba ekstraktı, Kversetin, Şam ağacı qabığının ekstraktı , Yaşıl çay ekstraktı, At şabalıdı ekstraktı

Böyüklәr ildә 2 dәfә 2 ay әrzindә sutkada 1 kapsul yemәk vaxtı qәbul edirlәr.

VENOKAPS FORTE –nin tәrkibindә, xüsusәn venalar üçün artmış risk  vә ya ürәk – damar sisteminә yüklәnmә (varikoza genetik meyllilik, siqaret çәkmә, oral kontraseptivlәrin uzunmüddәtli qәbulu, artıq çәkili şәxslәrdә, habelә  azhәrәkәtli hәyat tәrzi keçirәnlәrdә, hәmçinin işi daima oturmaqdan vә ya ayaq üstә dayanmaqdan ibarәt olan şәxslәrdә) mövcud olduğu hallarda orqanizmin qan dövranı vә limfatik sistemlәrinin sağlamlığını qoruyub saxlamağa kömәk edәn bitki komponentlәrindәn ibarәt olan balanslaşdırılmış venatonuslandırıcı kompleks daxildir.