KİNDERSİL BALZAM

KİNDERSİL BALZAM

Hәyatlarının birinci ilindәn başlayaraq böyümә dövründә vә ya xәstәlik zamanı uşaqların, hәmçinin böyüklәrin qidalanmasının optimal yardımçısıdır. D vitamini uşaqlarda sümüklәrin normal böyümәsi vә inkişafı üçün zәruridir. D vitamini dişlәrin sağlam olması üçün lazımdır. D vitamini fosforun normal sorulması vә istifadә edilmәsinә kömәk edir, hәmçinin immun sistemin normal fәaliyyәtinә şәrait yaradır.

100 mq
В1 vitamini, В2 vitamini, В6 vitamini, Sidoniya şirәsi, D vitamini

Dozalanma üçün bölgülü ölçü qaşığından istifadә edin. 1 yaşdan başlayaraq gündә bir dәfә 5 ml daxilә qәbul edilir. İSTİFADӘDӘN ӘVVӘL ÇALXALAMAQ LAZIMDIR!